Algemene Voorwaarden & Privacy Beleid

ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze Algemene Voorwaarden zijn de rechten, plichten en verwachtingen omschreven die gelden als basis voor de behandelingen bij Vitalista.

Definities

Therapeut: Krista Geestman, Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeut .

Cliënt: de persoon die zich voor behandeling bij Vitalista meldt.

Behandeling en dossier

 • De Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeut stelt geen diagnose maar gaat samen met de cliënt op zoek naar een aanvullende behandeling. De therapeut gaat er vanuit dat de cliënt zich voor het stellen van een diagnose eerst of ook wendt tot huisarts of specialist, wanneer dit van toepassing is.
 • Vanuit de visie van de therapeut zal beoordeeld worden of deze iets voor de cliënt kan betekenen met reflexzonetherapie.
 • De therapeut stelt een individueel behandelplan op, waarin globaal wordt weergegeven welke klachten de cliënt heeft, de wijze van behandeling en een richtlijn voor de behandelfrequentie. Het plan kan worden bijgesteld op basis van ervaren effecten. De cliënt wordt geïnformeerd over het plan en stemt hiermee en met eventuele wijzigingen in, voordat het behandeltraject wordt gestart of voortgezet.
 • De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan de therapeut verstrekte informatie tijdens de intake en vervolgconsulten. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De therapeut is verplicht om de cliënt te informeren en geïnformeerd te houden over de behandeling. Dit betreft o.a. reacties die kunnen optreden voor, tijdens en na de behandeling.
 • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door cliënt verstrekte informatie.
 • De therapeut gaat ervan uit dat de cliënt adviezen die voortvloeien uit het behandelplan zo goed mogelijk zal opvolgen.
 • Het volgen van de therapie biedt geen garantie voor een proces van herstel of genezing.

Duur van de therapie

 • De behandelfrequentie en duur van de therapie zijn afhankelijk van of klachten van acute of chronische aard zijn. Een richtlijn voor verbetering is vier tot acht behandelingen.
 • Indien er tijdens de afgesproken behandelperiode geen duidelijke verbetering optreedt zal in overleg bepaald worden al of niet door te gaan met de therapie. De therapeut zal indien gewenst advies bieden bij het vinden van een andere therapeut of therapievorm.

Tarieven, betaling en annulering

 • De therapeut informeert de cliënt over de tarieven bij het eerste bezoek. Tarieven zijn vermeld op de website en aanwezig in de praktijkruimte. Wijzigingen hierin worden uiterlijk voor het maken van een (nieuwe) afspraak gemeld.
 • Betaling gebeurt na behandeling, contant of per factuur via bankoverschrijving binnen 14 dagen.
 • De therapeut zal bij verhindering een afspraak zo tijdig mogelijk annuleren bij de cliënt.
 • De cliënt dient een afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen of te verplaatsen in verband met de gereserveerde tijd. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Gebruik van medicijnen

 • Medicijnen en/of andere behandelingen welke zijn voorgeschreven door de behandelend arts van de cliënt blijft de cliënt gedurende de natuurgeneeskundige  behandeling gebruiken en/of volgen.
 • Verandering van inname en/of dosering wordt alleen door een arts voorgeschreven.

Beroepscode

 • De Natuurkundig Reflexzone Therapeut is gebonden aan regels van de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten. Deze regels zijn door de Beroepsvereniging in de reglementen van de vereniging vastgelegd.
 • Daarnaast zijn deze regels door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).
 • De therapeut is conform de beroepsverenigingsnorm verplicht verzekerd.

Klachtenregeling: een persoonlijke zaak

Je mag erop vertrouwen dat ik als reflexzonetherapeut mijn vak serieus en zo goed mogelijk uitoefen. Heb je toch een klacht over de behandeling of de manier waarop ik met je omga, meld dit dan z.s.m. aan mij zodat we het kunnen bespreken. Voor jezelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de reflexzonetherapie. Ik ben altijd bereid om, kostenloos, tijd vrij te maken voor een gesprek en om samen naar een oplossing te zoeken. Levert ons persoonlijke gesprek niet het gewenste resultaat, dan kun je gebruik maken van een formele klachtenprocedure. Informatie vind je op  de website van de VNRT.

JOUW PRIVACY

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist bewaard (20 jaar).

Zorgnota

Op de zorgnota (factuur) die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • datum van de behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling (bijvoorbeeld ‘reflexzonetherapie’)
 • kosten van het consult

Website

Vitalista heeft een verwerkersovereenkomst met de partij welke de website technisch levert en onderhoudt.

Vitalista gebruikt cookies en de website vraagt je via een gedetailleerde cookiemelding om toestemming te geven voor het plaatsen van bepaalde cookies. In de cookieverklaring kun je meer lezen over cookies.

Ik maak ook gebruik van een website analyse dienst en met de leverancier daarvan heb ik ook een verwerkersovereenkomst. IP adressen worden anoniem verstuurd en gebruikersgegevens worden niet met de leverancier of diensten van de leverancier gedeeld.