ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY REGLEMENT

Onderstaand vind je mijn Algemene voorwaarden/behandelovereenkomst en Privacy reglement.

ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze Algemene Voorwaarden zijn de rechten, plichten en verwachtingen omschreven die gelden als basis voor de behandelingen bij praktijk Vitalista.

Adres: Bruine Engseweg 54, 3911CL Rhenen
Telefoonnummer: 06 28121457
E-mailadres: kristageestman@vitalista.nl
Behandelend (Natuurgeneeskundig Reflexzone) therapeut: Krista Geestman
Licentielid VNRT (Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten).

Definities

Therapeut: Krista Geestman
Cliënt: de persoon die zich voor behandeling bij Therapeut meldt.

Behandeling en dossiervorming

Je bent in behandeling of overweegt in behandeling te gaan bij een Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeut. In Nederland staat het iedereen vrij om, naast de zogenaamde eerstelijnszorg , te kiezen voor complementaire zorg. Complementaire zorg is aanvullende zorg op eerstelijnszorg.

 • De Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeut stelt geen diagnose maar gaat samen met jou, de cliënt, op zoek naar een complementaire (aanvullende) behandeling. De therapeut gaat er vanuit dat de cliënt zich voor het stellen van een diagnose eerst of ook wendt tot huisarts of specialist, wanneer dit van toepassing is.
 • Deze complementaire behandeling kan toegepast worden naast de reguliere behandeling die je eventueel volgt. De complementaire zorg komt niet in plaats van de reguliere zorg maar vormt daarop een aanvulling.
 • Vanuit de visie van de therapeut zal beoordeeld worden of deze iets voor de cliënt kan betekenen met reflexzonetherapie.
 • De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van relevante informatie aan de therapeut tijdens de intake/anamnese en vervolgconsulten.
 • De therapeut stelt een individueel behandelplan op, waarin globaal de klachten , de wijze van behandeling en een richtlijn voor de behandelfrequentie worden weergegeven. Het plan kan worden bijgesteld op basis van ervaren effecten. De cliënt wordt geïnformeerd over het plan en stemt hiermee en met eventuele wijzigingen in, voordat het behandeltraject wordt gestart of voortgezet.
 • De therapeut gaat ervan uit dat de cliënt adviezen die voortvloeien uit het behandelplan zo goed mogelijk zal opvolgen. Echter, je bepaalt zelf of je deze opvolgt.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in, correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens in het cliëntendossier.
 • Gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist bewaard (20 jaar).
 • De cliënt heeft het recht op vernietiging van het cliëntendossier binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe. Het verzoek van vernietiging zal worden gearchiveerd.
 • Voor de behandeling van kinderen onder de 16 jaar of volwassenen met een verstandelijke beperking is een aanvullende behandelovereenkomst van toepassing, welke als laatste sectie in deze voorwaarden zijn opgenomen.

Gebruik van medicijnen

 • Medicijnen en/of andere behandelingen welke zijn voorgeschreven door de behandelend arts blijft de cliënt gedurende de natuurgeneeskundige behandeling gebruiken en/of volgen.
 • Verandering van inname en/of dosering wordt alleen door je arts voorgeschreven.
 • Producten op natuurlijke basis, welke je vanuit de reflexzone therapeutische anamnese worden aanbevolen, zijn een advies welke de therapeut je verstrekt. Je bepaalt zelf of je dit advies opvolgt.

Duur van de behandeling

 • De behandelfrequentie en duur van de therapie zijn afhankelijk van of je klachten van acute of chronische aard zijn. Een richtlijn voor verbetering is minstens vier tot acht behandelingen.
 • De therapeut is verplicht om de cliënt te informeren en geïnformeerd te houden over de behandeling. Dit betreft o.a. reacties die kunnen optreden voor, tijdens en na de behandeling.
 • Het volgen van de behandeling biedt geen garantie voor een proces van herstel of genezing.
 • Indien er tijdens de afgesproken behandelperiode geen duidelijke verbetering optreedt zal in overleg bepaald worden al of niet door te gaan met de therapie.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct te adviseren voor doorverwijzing naar een collega-therapeut of een arts, indien de behandeling niet geschikt en/of onvoldoende is.

Tarieven, betaling en annulering

 • Tarieven zijn vermeld op de website en aanwezig in de praktijkruimte. De therapeut informeert de cliënt over de tarieven bij het eerste bezoek. Wijzigingen worden uiterlijk voor het maken van een (nieuwe) afspraak gemeld.
 • Betaling gebeurt na behandeling, contant of per factuur via bankoverschrijving binnen 14 dagen.
 • De therapeut zal bij verhindering een afspraak zo tijdig mogelijk annuleren bij de cliënt.
 • De cliënt dient een afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen of te verplaatsen in verband met de gereserveerde tijd. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Beroepscode

 • De Natuurkundig Reflexzone Therapeut is gebonden aan regels van de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT). Deze regels zijn door de Beroepsvereniging in de reglementen van de vereniging vastgelegd. Indien gewenst zijn genoemde documenten opvraagbaar bij de Therapeut voor inzage.
 • Daarnaast zijn deze regels door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).
 • VNRT leden hebben een afgeronde opleiding Reflexzonetherapie en Medische Basiskennis op HBO-niveau, en zijn geregistreerd bij de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
 • De therapeut is conform de beroepsverenigingsnorm verplicht verzekerd.

Klachtenregeling: een persoonlijke zaak

Als VNRT licentielid ben ik op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht een klachtenregeling beschikbaar te hebben voor mijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT. Ik ben ook aangesloten bij Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg.
Je mag erop vertrouwen dat ik als reflexzonetherapeut mijn vak serieus en zo goed mogelijk uitoefen. Heb je toch een klacht over de behandeling of de manier waarop ik met je omga, meld dit dan z.s.m. aan mij zodat we het kunnen bespreken. Voor jezelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de reflexzonetherapie. Ik ben altijd bereid om, kostenloos, tijd vrij te maken voor een gesprek en om samen naar een oplossing te zoeken. Voel je je niet in staat je onvrede of klacht met mij te bespreken, laat de situatie dit niet toe of levert ons persoonlijke gesprek niet het gewenste resultaat, dan kun je gebruik maken van een formele klachtenregeling. Informatie hierover vind je op de website van de VNRT.

Aanvullende behandelovereenkomst

Voor de behandeling van kinderen of volwassenen met een verstandelijke beperking geldt een aanvullende overeenkomst. De therapeut is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar beide ouders* (indien zij beiden het ouderlijk gezag hebben) akkoord moeten gaan met de therapie.

 • Je bent als ouder(s) bekend met de werkwijze van de reflexzonetherapie en geeft toestemming voor het behandelen van uw kind.
 • Je verstrekt als ouder(s) aan de therapeut alle voor de behandeling belangrijke informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van huisarts/specialist of andere behandelaars van het kind.
 • In het geval van ondertekening door één van de gezaghebbende ouders, draagt deze er zorg voor dat de andere ouder wordt geïnformeerd over de therapie en hier zijn/haar toestemming voor geeft door ondertekening van de behandelovereenkomst.
 • Je gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaar maakt tegen de therapie je de consequenties daarvan op je neemt. De therapeut kan hier niet erantwoordelijk voor worden gehouden.
 • Het bevestigen van bekend zijn met bovenstaande en de toestemming zal geschieden per intakeformulier.

* De term ouder omvat ook de niet-biologische ouder van het kind, indien je als verzorger (tijdelijk) de ouderlijke macht hebt.

PRIVACYREGLEMENT

In dit privacyreglement informeer ik je over je rechten en de plichten van mij als therapeut die gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken/analyses en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij je huisarts.

Ik waarborg jouw privacy. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Als jouw behandelend therapeut als enige toegang heb tot gegevens in je dossier.
 • Gebonden ben aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
 • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens
 • Bij gebruikmaking van de diensten van derden, hiermee een verwerkingsovereenkomst heb (afspraken over verwerking van specifieke gegevens)

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, bijv. tijdens mijn afwezigheid.Bij visitatie van de praktijk. Er wordt inzage worden gegeven in de opbouw van het dossier ter controle op volledigheid, waarbij personalia geanonimiseerd zijn voor de visiteur.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een correcte factuur (zie zorgnota) kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

Zorgnota

Op de zorgnota (factuur) die je ontvangt staan de gegevens die door je zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum behandeling
 • Omschrijving behandeling
 • Kosten behandeling/consult

 

Laatst bijgewerkt maart 2023: In ‘Algemene voorwaarden/behandelovereenkomst’ zijn het adres en de sectie ‘Aanvullende behandelovereenkomst’ toegevoegd.